الهی الهی، به حق پیمبر

الهی الهی، به حق پیمبر الهی الهی، به ساقی کوثر
الهی الهی، به صدق خدیجه الهی الهی، به زهرای اطهر
الهی الهی، به سبطین احمد الهی، به شبیر الهی! به شبر
الهی به عابد! الهی به باقر الهی به موسی، الهی به جعفر
الهی الهی، به شاه خراسان خراسان چه باشد! به آن شاه کشور
شنیدم که می‌گفت زاری، غریبی طواف رضا، چون شد او را میسر:
من اینجا غریب و تو شاه غریبان به حال غریب خود، از لطف بنگر
الهی به حق تقی و به علمش الهی به حق نقی و به عسکر
الهی الهی، به مهدی هادی که او ممنان راست هادی و رهبر
که بر حال زار بهائی نظر کن! به حق امامان معصوم، یکسر