در مذمت عافیت جویی

در جهان دردی طلب کان عشق سوز جان بود پس به جان و دل بخر گر عاقلی ارزان بود
چاره تا کی جویی از درمان و درد دل همی رو به ترک جان بگو دردت همه درمان بود
تا کی اندر انجمن دعوی ز هجر و وصل یار نیست شو در راه تا هم وصل و هم هجران بود
گر همی حق پرسی از من عاشقی کار تو نیست زان که می‌بینم که میلت با هوا یکسان بود
عاشقی بر خواب و خورد و تخت و ملک و سیم و زر شرم بادت ساعتی دل چند جا مهمان بود
عشقبازی زیبد آنکس را که جان بازد به عشق ذبح معظم جان او را دیت قربان بود
گرد عشق شه مگرد ار عافیت جویی همی ور یقین داری همی گرچه هلاک جان بود
سفره ساز از پوست خور از گوشت خمر از خون دل از جگر ده نقل چون قومی ترا بر خوان بود
در بلا چندی بماند صابر و شاکر شود داغ غیرت برنهد چون رغبتش با آن بود
از برای اوست گویی صفوت اندر گلستان حجت تهدید با اهل ارچه بی‌تاوان بود
این چنین‌ست ار برانی تعبیه در راه عشق هرکرا در دل محبت آتش اندر جان بود
آتش خلت برآور بانگ بر جبریل زن آتش نمرود بین کاندر زمان ریحان بود
در دبیرستان عشق از عاشقان آموز ادب تا ترا فردا ز عزت بهره‌ی مردان بود
مرد باید راه رو از پیش خود برخاسته کو به ترک جان بگوید طالب جانان بود
از هوا منطق نیارد هرگز اندر راه دین بندگی را عقل بندد بر در فرمان بود
چون به حضرت راه یابد آزمون گیرند ازو هر چه از عزت کمال روضه‌ی رضوان بود
حور و غلمان در ارم او را نمایند بگذرد دیده از غیرت ببوسد دوست را جویان بود
پیک حضرت روز و شب از دوست می‌آرد پیام در دل او ز انده و از خوف و غم نسیان بود
شاد دل روزی نباشد بی‌بکا از شوق دوست چند بنوازند او را دیده‌اش گریان بود
یک زمان ایمن نباشد زان که دستور خرد گر چه بر منشور او توقیع الرحمن بود