در مذمت دشمنان و جاهلان

این ابلهان که بی‌سبب دشمن منند بس بوالفضول و یافه‌درای و زنخ زنند
اندر مصاف مردی و در شرط شرع و دین چون خنثی و مخنث نه مرد و نه زنند
مانند نقش رسمی بی‌اصل و معنیند گر چه به نزد عامه و خطی مبینند
چون گور کافران ز درون پر عفونتند گر چه برون به رنگ و نگاری مزینند
در قعر و دوزخند نه جنی نه انسیند در چاه وحشتند نه یوسف نه بیژنند
هم ناکسند گر چه همی با کسان روند هم جولهند گرچه همی بر فلک تنند
یکرنگ و با زبان دل من همچو آخرت وینان به طبع و جامه چو دنیا ملونند
دندانه‌ی کلید در دعویند لیک همچون زبان قفل گه معنی الکنند
زان بی‌سرند همچو گریبان که از طمع پیوسته پای بوس خسیسان چو دامنند
دعوی ده کنند ولیکن چو بنگری هادوریان کوی و گدایان خرمنند
دهقان عقل و جان منم امروز و دیگران هر کس که هست خوشه چن خرمن منند
فرزند شعر من همه و خصم شعر من گویی نه مردمند همه ریم آهنند
گاهم چو روی مائده‌ی خود بغارتند گاهم چو وزن بیهده‌ی خویش بشکنند
از راه خشم دشمن این طبع و خاطرند وز درد چشم دشمن خورشید روشنند
بس روشنست روز ولیک از شعاع آن بی‌روزنند زان که همه بسته روزنند
گر نا ممکنم سوی این قوم ممکن ست کایشان به نزد عقل و خرد نا ممکنند
تهمت نهند بر من و معنیش کبر و بس خود در میان کار چو درزی و در زنند
درد دل همه فضلای از فضولیم عذرست جمله را اگرم جمله دشمنند
من قرص آفتابم روزی ده نجوم ایشان همند قرص ولی قرص ارزنند
هم خود خورند خویشتن از خشم من از آنک بوالواسعان و خشک مزاجان برزنند