در استغنای معشوق طناز و وفای عاشق

عاشقانت سوی تو تحفه اگر جان آرند به سر تو که همی زیره به کرمان آرند
ور خرد بر تو فشانند همی دان که همی عرق سنگ سوی چشمه‌ی حیوان آرند
ور دل و دین به تو آرند عجب نبود از آنک رخت خر بنده به بنگاه شتربان آرند
هر چه هستیست همه ملک لب و خال تواند چیست کن نیست ترا تا سوی تو آن آرند
نوک مژگانت بهر لحظه همی در ره عشق آدم کافر و ابلیس مسلمان آرند
چینه‌ی دام لبان تو زمان تا به زمان روح را از قفس سدره به مهمان آرند
زلف و خالت ز پی تربیت فتنه‌ی ما عقل را کاج زنان بر در زندان آرند
چشمهامان ز پی تقویت حسن تو باز فتنه را رقص‌کنان در قفس جان آرند
طوبی و سدره به باغ تو و پس مشتی خس دسته‌ی مجلس تو خار مغیلان آرند
هدیه‌شان رد مکن انگار که پای ملخی گله‌ی مور همی پیش سلیمان آرند
خاکپای تو اگر دیده سوی روح برد روح پندارد کز خلد همی خوان آرند
از پی چشم بدو چشم نکوی تو همی مردمان مردمک دیده به قربان آرند
بوستان از خجلی پوست بیندازد از آنک صورت روی تو در دیده‌ی بستان آرند
عاشقان از خم زلف تو چه دیدند هنوز باش تا تاب در آن زلف پریشان آرند
باش تا سلطنت و کبر تو مشتی دون را از در دین به هوس خانه‌ی شیطان آرند
باش تا خار سر کوی ترا نرگس وار دسته بندند و سوی مجلس سلطان آرند
ای بسا بیخ که در چین و ختن کنده شود تا چو تو مهر گیاهی به خراسان آرند
باش تا خط بناگوش و خم زلف تو باز عقل را گوش گرفته به دبستان آرند
کی به آسانی عشاق ز دستت بدهند که نه در دست همی چون تویی آسان آرند
عقد پروین بخمد چون دم عقرب در حال چون سخن زان دو رده لولو مرجان آرند