در مدح خواجه عمید ثقةالملک، طاهر

بر هوایی که سیم بارید ابر امشب او زربار خواهد کرد
از تن لاله‌پوش لولو پاش صد نهان آشکار خواهد کرد
آشکاری کوهسار از رنگ چون نهان بهار خواهد کرد
کز نهیب بحار او فردا آسمان را بخار خواهد کرد
چشم بی‌دیده‌ی فلک را دود دیده‌ها همچو نار خواهد کرد
بر آن آب و رنگ را از عکس چون می و کفته نار خواهد کرد
افسر امهات و آبا را بر سر خود فسار خواهد کرد
ز آسمانها قلاده خواهد بست از قمر گوشوار خواهد کرد
سخت سوی فلک همی پوید کار دیوانه‌وار خواهد کرد
یا پدر زیر خاک می‌ماند یا پسر اختیار خواهد کرد
یا ز تاثیر طبع خود بر گل چون سه عنصر جوار خواهد کرد
مگر از بهر خوش دلی فضلا چرخ را تار و مار خواهد کرد
تا چو فخر دو کون در یکشب نه فلک را گذار خواهد کرد
تا بر سعد اخترش از دود دیده‌ی نحس تار خواهد کرد
تا نشان یافت رتبت خواجه همتش را شعار خواهد کرد
ثقةالملک طاهر آنکه چو آب ایزدش پایدار خواهد کرد
وز پی اتفاق و انصافش آب از آتش سوار خواهد کرد
آب از امنش سپر شود آنرا که نهنگش شکار خواهد کرد
قوت آب عزم او چون چرخ خاک را نامدار خواهد کرد
جوهر باد حزم او چون خاک آب را با قرار خواهد کرد