در صفت معشوق روحانی و تجلیات نورانی

دل بی لطف تو جان ندارد جان بی تو سر جهان ندارد
ناید ز کمال عقل عقلی تا نام تو بر زبان ندارد
ناید ز جمال روح روحی تا عشق تو در میان ندارد
جز در خم زلف دلفریبت روح‌القدس آشیان ندارد
روح ار چه لطیف که خداییست بی نطق تو خانمان ندارد
عقل ار چه بزرگ رهنماییست بی مدح تو آب و نان ندارد
زلف تو یقین عاقلان را جز در کفن گمان ندارد
روی تو رخان عاشقان را جز در کنف امان ندارد
بیجادت چشم بی‌دلان را جز چون ره کهکشان ندارد
با نور تو ماه را کلاوه‌ش چه سود که ریسمان ندارد
خورشید که یافت خاک کویت هرگز سر آسمان ندارد
گلنار که دید رنگ رویت زان پس دل بوستان ندارد
ای آنکه جمالت از گهرها آن دارد آن که کان ندارد
از یوسف خوشتری که در حسن «آن» داری و یوسف «آن» ندارد
درد تو بر آسمان چارم جز عیسی ناتوان ندارد
رخسار تو قد گردنان را جز چون خم طیلسان ندارد
با ناز و کرشمه‌ی تو وصلت بامیست که نردبان ندارد
بی خوی خوش آن لطیف رویت باغی ست که باغبان ندارد
در عالم عشق کو نسیمی کز زلف تو بوی جان ندارد
با عشق تو عقل را خزینه‌ش چه سود که پاسبان ندارد