در مدح دولتشاه غزنوی و بهرامشاه

جز سنایی در وفا و بندگیش تا ابد چرخ دو تا یکتاه باد