در مدح قاضی عبدالودود غزنوی

آن طبع را که علم و سخاوت شعار نیست از عالمیش فخر و ز زفتیش عار نیست
جز چشم زخم امت و تعویذ بخل نیست جز رد چرخ و آب کش روزگار نیست
آن دست و آن زبان که درو نیست نفع خلق جز چون زبان سوسن و دست چنار نیست
باشد چو ابر بی‌مطر و بحر بی‌گهر آن را که با جمال نکو خوی یار نیست
در پیش جوهری چو سفالست آن صدف کاندر میان او گهری شاهوار نیست
منت خدای را که مر این هر دو وصف را جر در مزاج پیشرو دین قرار نیست
قاضی‌القضاة غزنین عبدالودود آنک مر علم وجود را جز ازو پیشکار نیست
چرخست علم او که مر او را فساد نیست بحرست جود او که مر او را کنار نیست
در بر و بحر نیست یکی صنعت از سخا کاندر بنان و طبعش از آن صدهزار نیست
با سیرتش در آتش و آب و هوا و خاک قدر بلند و صفوت و لطف و وقار نیست
ای قدر تو رسیده بدان پرده کز علو زان پرده ز استر اثر صنع بار نیست
آن چیست کز یقین تو آنرا مزاج نیست و آن کیست کز یمین تو آنرا یسار نیست
دین از تو و زبانت چرا می‌شود قوی گر تو علی نه‌ای و زبان ذوالفقار نیست
در هفت بخش عالم یک مبتدع نماند کز ذوالفقار حجت تو دلفگار نیست
جز در چمن ولی تو چون گل پیاده کیست جز بر اجل حسود تو چون جان سوار نیست
نزدیک علم و رای تو مه نورمند نیست در پیش حلم و سنگ تو که بردبار نیست
آن کیست کو ندارد با تو چو تیر دل کو از سنان سنت تو سوگوار نیست
یک تن نماند در چمن جود تو که او چون فاخته ز منت تو طوقدار نیست
ای شمس طبع کز تو جهان را گزیر نیست ای ابر دست کز تو زمین را غبار نیست
امیدوار باز سوی صدرت آمدم از ابر و شمس کیست که امیدوار نیست