مرحبا مرحبا برای هلالا

مرحبا مرحبا برای هلالا آسمان را نمای کل کمالا
چند ازین پرده ز آفتاب برون آی جان ما را بخر ز دست خیالا
اندر آی اندر آی تا بشناسیم از جمال تو حال را ز محالا
ای همه روی بر خرام به منظر تا رهد دیده زین شب همه خالا
اشهب صبح در گریزد از شرم چون بجنبد ز ابلق تو دوالا
روشنی را نشان به اوج شرف بر تیرگی را فگن به برج و بالا
ای ز پرده زمانه آمده اینجا مرحبا مرحبا تعالی تعالا
عقل و دینمان ببر تراست مباحا جان و دلمان ببر تراست حلالا
تا سنایی چو دید گوید ای مه حبذا و جهک المبارک فالا