انعم‌الله صباح ای پسرا

انعم‌الله صباح ای پسرا وقت صبح آمده راح ای پسرا
با می و ماه و خرابات بهار خام خامست صلاح ای پسرا
با تو در صدر نشستیم هلا در ده آواز مباح ای پسرا
خام ما خام تو و پخته‌ی تست تو ز می دار صراح ای پسرا
عاقبت خانه به زلف تو گذاشت صورت فخر و فلاح ای پسرا
چشم بیمار تو ما را ببرید ز صحیح و ز صحاح ای پسرا
از پی عارض چون صبح ترا به نکورویی و راح ای پسرا
همه تسبیح سنایی این است کانعم الله صباح ای پسرا