احسنت و زه ای نگار زیبا

احسنت و زه ای نگار زیبا آراسته آمدی بر ما
امروز به جای تو کسم نیست کز تو به خودم نماند پروا
بگشای کمر پیاله بستان آراسته کن تو مجلس ما
تا کی کمر و کلاه و موزه تا کی سفر و نشاط صحرا
امروز زمانه خوش گذاریم بدرود کنیم دی و فردا
من طاقت هجر تو ندارم با تو چکنم به جز مدارا