قصیده

بمیر ای دل که آسایش بیابی که مو تا جان ندادم وانرستم
من از روز ازل طاهر بزادم ازین رو نام بابا طاهرستم