پنج بیت از شه والاست در این تازه غزل

پنج بیت از شه والاست در این تازه غزل که بود هوش رباینده‌ی هر دانایی
ای که چون حسن تو نبود به جهان کالایی چو قد سرو روانت نبود بالایی
تنم آن روح ندارد که تو تیرش بزنی خونم آن قدر ندارد که تو دست الایی
باغ فردوس نخواهند مقیمان درت نیست خوش‌تر ز سر کوی تو دیگر جایی
چهره‌ی هم چو مهت را همه شب زیر نقاب هر چه پنهان کنی ای دوست به ما پیدایی
تا تو منظور منی دیده فرو دوخته‌ام که نیفتد نظرم بر رخ هر زیبایی
گر چه روی تو ندیدیم ولی خوشنودیم که ندیده‌ست تو را دیده‌ی هر بینایی
لب شیرین تو گویا به حدیث آمد باز که برآورده بسی شور ز هر شیدایی
دست در زلف رسای تو کسی خواهد زد که سرش را ننهد بر سر هر سودایی
گر قدم بر سر شعرا نهی ای مه شاید زان که خواننده‌ی اشعار شه والایی
نکته پرداز سخن سنج ملک ناصر دین که به تحقیق ندارد سخنش همتایی
خسروا طبع فروغی به همین خرسند است که سخن سنج و سخن‌دان و سخن آرایی