جواب

یکی دریاست هستی نطق ساحل صدف حرف و جواهر دانش دل
به هر موجی هزاران در شهوار برون ریزد ز نص و نقل و اخبار
هزاران موجب خیزد هر دم از وی نگردد قطره‌ای هرگز کم از وی
وجود علم از آن دریای ژرف است غلاف در او از صوت و حرف است
معانی چون کند اینجا تنزل ضرورت باشد آن را از تمثل