سال از ماهیت نطق و بیان

چه بحر است آنکه نطقش ساحل آمد ز قعر او چه گوهر حاصل آمد