سال از معنی وصال

چرا مخلوق را گویند واصل سلوک و سیر او چون گشت حاصل