قاعده در بطلان حلول و اتحاد

من و ما و تو او هست یک چیز که در وحدت نباشد هیچ تمییز
هر آن کو خالی از خود چون خلا شد انا الحق اندر او صوت و صدا شد
شود با وجه باقی غیر هالک یکی گردد سلوک و سیر و سالک
حلول و اتحاد از غیر خیزد ولی وحدت همه از سیر خیزد
تعین بود کز هستی جدا شد نه حق شد بنده نه بنده خدا شد
حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دویی عین ضلال است
وجود خلق و کثرت درنمود است نه هرچ آن می‌نماید عین بود است