سال از معنی انا الحق

کدامین نقطه را نطق است «اناالحق» چه گویی هرزه بود آن یا محقق