سال از کیفیت جمع بین وحدت و کثرت

اگر معروف و عارف ذات پاک است چه سودا در سر این مشت خاک است