قاعده در حکمت وجود اولیا

نبوت را ظهور از آدم آمد کمالش در وجود خاتم آمد
ولایت بود باقی تا سفر کرد چو نقطه در جهان دوری دگر کرد
ظهور کل او باشد به خاتم بدو گردد تمامی دور عالم
وجود اولیا او را چو عضوند که او کل است و ایشان همچو جزوند
چو او از خواجه یابد نسبت تام از او با ظاهر آید رحمت عام
شود او مقتدای هر دو عالم خلیفه گردد از اولاد آدم