جواب

در این مشهد یکی شد جمع و افراد چو واحد ساری اندر عین اعداد
تو آن جمعی که عین وحدت آمد تو آن واحد که عین کثرت آمد
کسی این راه داند کو گذر کرد ز جز وی سوی کلی یک سفر کرد