ای نگار روحانی! خیز و پرده بالا زن

عقل و وهم کی سنجند اوج کبریایش را؟ جان و دل چه‌سان گویند مدحت و ثنایش را؟
گر رضای حق جویی، رو بجو رضایش را هر که در دل افرازد رایت ولایش را
همچو خواجه بتواند دم زد از مسلمانی