به گلگشت جنان گل می‌فرستم

به گلگشت جنان گل می‌فرستم به رضوان شاخ سنبل می‌فرستم
به هندوستان فضل و خلر علم می موز و قرنفل می‌فرستم
حدیث خوش به قمری می‌سرایم سرود خوش به بلبل می‌فرستم
به قابوس و به صابی از رعونت خط و شعر و ترسل می‌فرستم
ز خودبینی و رعنایی و شوخی است که جز وی را سوی کل می‌فرستم
به جلفای صفاهان از سر جهل شراب صافی و مل می‌فرستم
به تبت مشک اذفر می‌گشایم به ماچین تار کاکل می‌فرستم