عاقل از کار بزرگی طلبید

عاقل از کار بزرگی طلبید تکیه بر بیهده گفتار نداشت
آب نوشید چو نوشابه نیافت درم آورد چو دینار نداشت
بار تقدیر بسانی برد غم سنگینی این بار نداشت
با گرانسنگی و پاکی خو کرد همنشینان سبکسار نداشت
دانه جز دانه‌ی پرهیز نکشت توشه‌ی آز در انبار نداشت
اندرین محکمه‌ی پر شر و شور با کسی دعوی پیکار نداشت
آنکه با خوشه قناعت میکرد چه غم ار خرمن و خروار نداشت
کار جان را به تن سفله مده زانکه یک کار سزاوار نداشت
جان پرستاری تن کرد همی چو خود افتاد، پرستار نداشت
چه عجب ملک دل ار ویران شد همه دیدیم که معمار نداشت
زهد و امساک تن از توبه نبود کم از آن خورد که بسیار نداشت
کار خود را همه با دست تو کرد نفس جز دست تو افزار نداشت
روح چون خانه‌ی تن خالی کرد دگر این خانه نگهدار نداشت
تن در این کارگه پهناور سالها ماند ولی کار نداشت
به هنر کوش که دیبای هنر هیچ بافنده ببازار نداشت
هیچ دانی چه کسی گشت استاد آنکه شاگرد شد و عار نداشت
کار گیتی همه ناهمواریست این گذرگه ره هموار نداشت
دیده گر دام قضا را میدید هرگز این دام گرفتار نداشت
چشم ما خفت و فلک هیچ نخفت خبر این خفته ز بیدار نداشت
گل امید ز آهی پژمرد آه از این گل که بجز خار نداشت