بدگویی کردن گرزم از اسفندیار

خردمند شد نامه شاه برد به تازنده کوه و بیابان سپرد