فی ذم المتهمین بجمع أسباب الدنیا، المعرضین عن تحصیل أسباب العقبی

نان و حلوا چیست؟ اسباب جهان کافت جان کهانست و مهان
آنکه از خوف خدا دورت کند آنکه از راه هدی دورت کند
آنکه او را بر سر او باختی وز ره تحقیق، دور انداختی
تلخ کرد این نان و حلوا کام تو برد آخر، رونق اسلام تو
برکن این اسباب را از بیخ و بن دل دل، این نارهوس را سرد کن
آتش اندر زن در این حلوا و نان وارهان خود را از این باد گران
از پی آن می‌دوی از جان و دل وز پی این مانده‌ای چون خر به گل
الله الله، این چه اسلام است و دین ترک شد آئین رب العالمین
جمله سعیت، بهر دنیای دنی است بهر عقبی، می‌ندانی، سعی چیست
در ره آن موشکافی، ای شقی در ره این، کند فهم و احمقی