نان و حلوا

نان و حلوا چیست؟ جاه و مال تو باغ و راغ و حشمت و اقبال تو
نان و حلوا چیست؟ این طول امل وین غرور نفس و علم بی‌عمل
نان و حلوا چیست؟ گوید با تو فاش این همه سعی تو از بهر معاش
نان و حلوا چیست؟ فرزند و زنت اوفتاده همچو غل در گردنت