عادت ما نیست، رنجیدن ز کس

عادت ما نیست، رنجیدن ز کس ور بیازارد، نگوییمش به کس
ور برآرد دود از بنیاد ما آه آتش بار ناید یاد ما
ورنه ما شوریدگان در یک سجود بیخ ظالم را براندازیم، زود
رخصت اریابد ز ما باد سحر عالمی در دم کند زیر و زبر