راه مقصد دور و پای سعی لنگ

راه مقصد دور و پای سعی لنگ وقت همچون خاطر ناشاد تنگ
جذبه‌ای از عشق باید، بی‌گمان تا شود طی هم زمان و هم مکان
روز از دود دلم تاریک و تار شب چه روز آمد ز آه شعله بار
کارم از هندوی زلفش واژگون روز من شب شد، شبم روز از جنون