روح بخشی، ای نسیم صبحدم

روح بخشی، ای نسیم صبحدم خود مگر می‌آیی از ملک عجم
تازه گردید از تو درد اشتیاق می‌رسی گویا ز اقلیم عراق
مرده‌ی صد ساله یابد از تو جان تو مگر کردی گذر از اصفهان