من آینه‌ی طلعت معشوق وجودم

من آینه‌ی طلعت معشوق وجودم از عکس رخش مظهر انوار شهودم
ابلیس نشد ساجد و مردود ابد شد آن دم که ملائک همه کردند سجودم
تا کس نبرد ره به شناسایی ذاتم گه ممن و گه کافر و گه گبر و یهودم