آنها که ربوده‌ی الستند

آنها که ربوده‌ی الستند از عهد الست باز مستند
تا شربت بیخودی چشیدند از بیم و امید، باز رستند
چالاک شدند، پس به یک گام از جوی حدوث، باز جستند
اندر طلب مقام اصلی دل در ازل و ابد نبستند
خالی ز خود و به دوست باقی این طرفه که نیستند و هستند
این طایفه‌اند، اهل توحید باقی، همه خویشتن پرستند