دلا! باز این همه افسردگی چیست؟

دلا! باز این همه افسردگی چیست؟ به عهد گل، چنین پژمردگی چیست؟
اگر آزرده‌ای از توبه‌ی دوش دگر بتوان شکست، آزردگی چیست؟
شنیدم گرم داری حلقه، ای دوست! بهائی! باز این افسردگی چیست؟