ای خاک درت سرمه‌ی ارباب بصارت

ای خاک درت سرمه‌ی ارباب بصارت در تأدیت مدح تو خم، پشت عبارت
گرد قدم زائرت، از غایت رفعت بر فرق فریدون ننشیند ز حقارت
در روضه‌ی تو خیل ملایک، ز مهابت گویند به هم مطلب خود را به اشارت
هر صبح که روح القدس آید به طوافت در چشمه‌ی خورشید کند غسل زیارت
در حشر، به فریاد بهائی برس از لطف کز عمر، نشد حاصل او غیر خسارت